» Материалы за 20.01.2015

 
 
 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Хабарландыру

Автор: admin от 20-01-2015, 09:51, посмотрело: 9552

308
                 Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша
көрсетілетін қызметтерді берушілерді
таңдау қағидаларына
2-қосымша  
 
 
 
Конкурс туралы хабарландыру 
 
 
Алматы қаласы Білім басқармасының «Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
050039, Алматы қаласы,Алтай-1 ықшам ауданы
Email:almatyschool115@mail.ru, контакты телефоны: 8-(727)-3859253, 87071921910;
орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.
Қызмет көрсету орны: Алматы қаласы Білім басқармасының «Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
050039, Алматы қаласы,Алтай-1 ықшам ауданы
Қызмет көрсету көлемі- 17066 бала-күн, 02 наурыз-25 мамыр 2015ж. аралығында. Қабылдаушылар категориясы тізімі:
Білім алушылардың жалпы саны-708
Оның ішінде :
1. Ыстық тамақ , буфеттік өнімнің ата-ана қаржысына алуы
2. Әлеуметтік жағдай төмен отбасы балаларын ыстық тамақ пен  жалпы білім беру қоры есебінен
3. 1-4 сынып оқушыларын 332 адам (бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтанатын)
2015 жылғы 2 наурыз - 25 мамыр аралығында.
Қызмет көрсетуге бөлінген қаражаттың сомасы-күндігіне әр оқушыға 268 теңге, жалпы сомасы-4 573 688,00(төрт миллион бес жүз жетпіс үш мың алты жүз сексен сегіз) теңге 00 тиын(ҚҚС-сыз).
Қызметті көрсету мерзімі 02.03.2015ж. - 25.05.2015ж. аралығында.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2015жылғы "09"ақпанға дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша:Алтай-1 ықшам ауданы, бөлме №38 , сағат10.00-ден 16.00-ге дейін және/немесе 115.alschool.kz  интернет-ресурсынан алуға болады. 
Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілерАлматы қаласы Білім басқармасының «Д.Бабаев атындагы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
мына мекен-жай бойынша : Алматы қаласы, Алтай -1 ықшам ауданы 38бөлмеге  жібереді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі9-ақпан 2015жыл  сағат 19.00-ға дейін.
  Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 9 ақпан 2015 ж. сағат 19.00-да 
 мына мекен-жай бойыншаАлматы қаласы, Алтай -1 ықшам ауданы 38 бөлмеде ашылады. 
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
болады:8(727)3859253, 87071921910.
«Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім
беретін мектеп» КММ директоры:                             Чорманова Ә.С.
 
 

Категория: Сатып алу жоспары

 

Ыстық тамақ

Автор: admin от 20-01-2015, 09:41, посмотрело: 791

7

Dle Engine 10.1Goryachee-pit.-06.01.2015.rar [3,26 Mb] (cкачиваний: 11)

 

Категория: Сатып алу жоспары

 

Ыстық тамақ

Автор: admin от 20-01-2015, 09:32, посмотрело: 674

0 Приложение 1
к Правилам выбора поставщиков 
услуги по организации питания обучающихся в
 организациях среднего образования
«УТВЕРЖДАЮ»:
 приказом №11 от 14.01.2015г.
Директор КГУ «ОШ №115 им.Д.Бабаева» 
________________________ Чорманова А.С.


Конкурсная документация
по выбору  поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования
конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы
на 2015 год
(указать наименование конкурса)
Организатор конкурса:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы
050039,г.Алматы, мкр. «Алтай-1»
ИИК KZ32070102KSN6001000в ГУ Комитете Казначейства МФ РК
БИН 990440002768
БИК KKMFKZ2A, Кбе12
email: almatyschool115@mail.ru, контактные телефоны: 8-727-3859253, 87071921910.
1. Общие положения


1. Общее количество получателей услуги в организации образования составляет 708 человек, в том числе 332учащихся начальной школы, получающих  питание за счёт бюджетных средств.
Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств составляет –4 573 688(четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) тенге 00 тиын (сумма без учета НДС).
Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.
2. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1) перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей Типовой конкурсной документации;
2) техническое задание согласно приложению 2 к настоящей  Типовой конкурсной документации;
3) заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 4  к настоящей  Типовой конкурсной документации;
4) сведения о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей  Типовой конкурсной документации;
5) перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу согласно приложению 6 к  настоящей Типовой конкурсной документации;
6) проект договорасогласно приложению 9
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от  суммы, выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций среднего образования за счет бюджетных средств в форме:
1) гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса (заказчика)KZ940705023603920001;
2)банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей  конкурсной документации.


    2. Извещение потенциальных поставщиков о конкурсе
 
4. Организатор конкурса в течение пяти календарных дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты предоставления потенциальными поставщиками заявок, информирует потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе объявления о конкурсе по форме согласно приложению 2 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.
5. Копии конкурсной документации размещаются на интернет-ресурсеучреждения образования или органа образования и представляются потенциальным поставщикам в бумажном виде.
6. Секретарь конкурсной комиссии представляет участникам конкурса копии конкурсной документации в бумажном виде под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации.
7. В журнале регистрации лиц указываются наименование и срок проведения конкурса, фамилия, имя, отчество потенциального поставщика либо представителя юридического лица, номер удостоверения личности, местонахождение и контактные телефоны, время и дата получения копии конкурсной документации.
8.Журнал регистрации лиц прошивается, страницы пронумеровываются, последняя страница скрепляется печатью организатора конкурса.


3. Оформление конкурсной заявки на участие в конкурсе


9. Заявка на участие в конкурсе содержит:
1) заявку, составленную на государственном и русском языках, подписанную и заверенную печатью потенциального поставщика согласно приложениям 3, 4 к настоящей  Типовой конкурсной документации;
2) перечень документов потенциального поставщика согласно требованиям конкурсной документации:
нотариально заверенные документы, подтверждающие правоспособность для юридических лиц (копия свидетельства или справка о государственной регистрации юридического лица, копия устава, утвержденного в установленном законодательством порядке), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, копия удостоверения личности);
оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 8 к настоящей Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя с печатью банка. Справка должна быть получена не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за подписью руководителя либо заместителя налогового органа и скрепленного печатью, либо полученной через портал "электронного правительства" e-gov;
копию свидетельства о постановке на учет по НДС (налог на добавленную стоимость), при наличии;
оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей  Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса;
техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуг согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации. В техническом задании в обязательном порядке указывается перспективное меню, требуемое для обеспечения школьников качественным, сбалансированным и безопасным питанием;
сведения о квалификации сотрудников по форме согласно приложению 5к настоящей Типовой конкурсной документации.


4. Порядок предоставления заявки на участие в конкурсе


10. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками конкурса организатору конкурса нарочно или с использованием почтовой связи по адресу: 
050039, г.Алматы, мкр. «Алтай-1».
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы, кабинет №38, ответственный за прием и регистрацию конкурсной документации – Кабдилдаева П.М, секретарь комиссии;
Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в  срок до 19.00 часов 09февраля 2015 года включительно.
Контактные телефоны: 385-92-53;87071921910.
11. Секретарь конкурсной комиссии принимает конверты с заявками и вносит в журнал регистрации заявок сведения о потенциальном поставщике, представившем заявку на участие в конкурсе.
12. В журнале регистрации заявок на участие в конкурсе указываются сведения о сроке проведения, об организаторе конкурса, потенциальном поставщике, наименование и почтовый адрес, ИИН, удостоверение личности, дата и время регистрации заявки.
В указанный журнал вносятся сведения о потенциальных поставщиках, которым было отказано в регистрации заявки с указанием причины отказа.
Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе оформляется по аналогии с журналом регистрации лиц, получивших копии конкурсной документации.
13. Заявки, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.


5. Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками


14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в день, время и в месте, указанные организатором конкурса в конкурсной документации, в присутствии членов конкурсной комиссии.
15. Председатель конкурсной комиссии информирует присутствующих о составе конкурсной комиссии, количестве потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе.
16. Секретарь комиссии оглашает сведения, внесенные в журнал регистрации лиц, представивших заявку на участие в конкурсе, и вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе потенциальных поставщиков.
17. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в сроки, установленные в объявлении организатора конкурса.
18. Протокол вскрытия конвертов оформляется в соответствии с приложением 3 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии и не позднее трех календарных дней с момента вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков размещается на интернет-ресурсе.


5. Рассмотрение конкурсных заявок


19. Комиссия в течение пяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает заявку на предмет полноты и соответствия конкурсной документации для допуска к участию в конкурсе.
20.Согласно п.18 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования не допускаются к конкурсу потенциальный поставщик:
1)представивший заявки для участия в конкурсе, несоответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к конкурсу;
2)если близкие родственники супруг(а) или свойственники потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика;
3)не являющийся резидентами Республики Казахстана;
21. Конкурсная комиссия определяет потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям конкурсной документации, и признает их участниками конкурса.
22. Заседание оформляется протоколом о допуске к конкурсу, который подписывается и полистно парафируется всеми членами конкурсной комиссии.
23. Комиссия оформляет свое решение протоколом допуска к конкурсу согласно приложению 4Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.
Подписанный протокол допуска к конкурсу не позднее двух календарных дней со дня заседания комиссии размещается на интернет-ресурсе.
24. Для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу, организатор конкурса предусматривает критерии выбора поставщика.
25. Комиссия в течение двух календарных дней с момента опубликования протокола допуска к участию в конкурсе оценивает и сопоставляет заявки допущенных потенциальных поставщиков для определения победителя в соответствии с критериями согласно приложению 6к настоящей Типовой конкурсной документации.
26. Не допускаются действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки в соответствие с требованиями конкурсной документации.
Под приведением заявки в соответствие понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки недостающими документами, замену документов, исправление ненадлежащим образом оформленных документов.
27. Допускается несоответствие технического задания потенциального поставщика техническому заданию, указанному в конкурсной документации, в случае если предлагается услуга с лучшими характеристиками.
28. Победителем конкурса признается потенциальный поставщик, набравший наибольшее количество баллов и предложивший наилучшие условия выполнения обязательств по сравнению с другими потенциальными поставщиками.
В случае если в конкурсе участвовал один потенциальный поставщик, представивший заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, то он признается победителем конкурса.
29. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии, результаты и победителя конкурса.
30. Протокол об итогах конкурса оформляется согласно приложению 5Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии.
31. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса размещает протокол об итогах конкурса на интернет-ресурсе.
32. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в качестве гарантии того, что в случае определения его победителем конкурса заключит договор и внесет обеспечение исполнения договора.
33. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в размере одного процента от суммы, выделенной на конкурс.
34. Потенциальный поставщик вносит обеспечение конкурсной заявки в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора конкурса.
35. Срок действия обеспечения заявки - не менее срока действия конкурсной заявки.
36. Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения, отклоняются конкурсной комиссией.
37. Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части внесенного гарантийного денежного взноса до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.
38. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором конкурса в случаях, если:
1) потенциальный поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора;
2)победитель конкурса, заключив договор, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора.
39. Организатор конкурса возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе в течение трех календарных дней со дня наступления одного из следующих случаев:
1) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу;
2) подписания протокола об итогах конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;
3) вступления в силу договора и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора.
Приложение 1
к  Типовойконкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования
Перечень категорий получателей услуги
Конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы на 2015 год
№ Наимено-
вание
организатора конкурса Общее кол-во получателей услуги в организации образования Из них обучающихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных средств Сроки 
оказания 
 услуги Место 
оказания 
 услуги 
Сумма, 
 выделен-
ная
дляобеспече-ниябесплат-
ным питанием обучаю-щихся за счет бюджет-ныхсредств, 
 тенге1 2 3 4 5 6 7
1 Коммуналь-ноегосудар-ственное учреждение «Общеобра
зовательная школа 115 имени Д.Бабаева» Управления образования города Алматы 708 332 с 02.03.2015
по 25.05.2015
КГУ 
«ОШ№115им. Д.Бабаева »
г.Алматы
4573688


14.01.2015г.
 Директор КГУ «Общеобразовательная 
школа №115 им.Д.Бабаева»
Управления образования г.Алматы:            Чорманова А.С.
М.П.
Приложение 2
к  Типовойконкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования


Техническое задание 
к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся  Коммунального государственного учреждения «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы на 2015 год


Услуга по организации питания обучающихся КГУ «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы должна быть оказана обучающимся в организации среднего образования по адресу г.Алматы. мкр. «Алтай-1»,  в количестве 708 учащихся, из них 332учащихся начальной школы следует обеспечить бесплатным питанием за счёт бюджетных средств на сумму 4573688тенге(без учета НДС), в срок с 02.03.2015года до 25.05.2015 года.
Ежедневное меню разрабатывается организатором конкурса в соответствии с требованиями калорийности, сбалансированности, безопасности с учётом возрастных особенностей учащихся с обязательной витаминизацией первых – третьих блюд и согласовывается с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  
Потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить следующее требования:   
- создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками (договор с медицинскими учреждениями);
- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, и другие документы);
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
- обеспечить специальными одеждами и головными уборами работников не менее трёх комплектов;
- обеспечить исправную работу технологического, холодильного, вентиляционного  и другого оборудования и ежегодную ревизию перед началом работы;
- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению в РК) и других предметов материально-технического оснащения;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с наличием актов о проведении работ;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение;
- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения семинаров, бесед, лекций;
- наличие средств пожаротушения. Потенциальные поставщики участвующие впервые по услугам горячего питания вправе представлять письмо-гарантию;
- пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их происхождение качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 
Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.
- иметь сертификаты (декларации) качества на основные продукты питания применяемых при оказании услуг;
- выдача готовой пищи осуществляется только после снятия проб. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (проба снимается непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 12 настоящих санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдачи не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.
- ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников организации общественного питания образовательного учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей.
- с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся  пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключение ртутных), в соответствии с Приложением 11 настоящих санитарных правил  
- с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбираются суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной  пробы осуществляет работник пищеблока (повар)  в соответствии рекомендациями по отбору проб пункта 8 настоящих санитарных правил. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник;
- оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке;
- все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии и ежегодно должно проводиться их проверка;
- в случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требовании настоящих санитарных правил при производстве готовых блюд;
- письмо обязательство об обеспечении достаточным количеством столовой посудой и приборами, из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии;
- при организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающую требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам;
- не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентаря с трещинами и механическими повреждениями;
- соблюдение графика питания учащихся;
- наличие кассовых аппаратов; 
- доставка продуктов питания и продовольственного сырья должна быть  в специализированной машине имеющей заключения, выдаваемые органами Управления защиты прав потребителей. Водитель и экспедитор должен иметь личную медицинскую книжку.
- обязательство о не допущении реализация запрещенных в питании школьников блюд, а также газированных и безалкогольных энергетических напитков, чипсов, сухариков и продуктов питания, содержащих генномодифицированныеингридиенты,  а также жевательных резинок;
- обязательство о  проведение ежегодных и по мере необходимости ремонтных работ в помещениях пищеблока школ.


14.01.2015г.
 Директор   КГУ «Общеобразовательная 
школа №115 им.Д.Бабаева»
Управления образования г.Алматы:            Чорманова А.С.
М.П.


Приложение 3 
к Типовой конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования
Заявка на участие в конкурсе
(для юридического лица)


КомуКГУ «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы____________________________________________________
                        (наименование организатора конкурса) 
От кого______________________________________________________
(полное наименование потенциального поставщика) 


1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе 
Юридический, почтовый адрес и 
контактные телефоны, 
потенциального поставщика


Банковские реквизиты юридического
лица (БИН, БИК), а также
полное наименование и адрес банка
или его филиала, в котором
юридическое лицо обслуживается


Ф.И.О. первого руководителя 
юридического лица
2. ______________________________________________________________________
                                                           (полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе
_____________________________________________________________________________
                                                            (полное наименование конкурса)
в качестве потенциального поставщика и согласен осуществить оказание услуги
_____________________________________________________________________________
                                                               (указать необходимое)
в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. 
3. ________________________________________________________________________
                                                   (полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных законодательством. 
4. ___________________________________________________________
                                                (полное наименование юридического лица)
подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных 
характеристиках оказываемой услуги_____________________________________________,
                                                              (указать необходимое)
а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
_____________________________________________________________________________
                                            (полное наименование юридического лица)
принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 20 дней.
6. В случае признания_____________________________________________________
                                                  (наименование юридического лица)
победителем конкурса обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.
 
Дата


Подпись руководителя____________________________      МП
                                           (указать Ф. И. О., должность)
Приложение 4 
к Типовой конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования
Заявка на участие в конкурсе 
 (для физического лица)


КомуКГУ «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управленияобразования города Алматы
      (наименование организатора конкурса)
От кого_______________________________________________________ 
          (полное наименование потенциального поставщика)


1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике): 
Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность


Данные документа удостоверяющего личность физического лица - потенциального поставщика
(№, кем выдан)


Адрес прописки физического лица - потенциального  поставщика


Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика


Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету конкурса, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан


Банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (ИИН, БИК, ИИК), а также полноенаименование и адрес банка или его филиала, в которомобслуживается физическое лицо


Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес  электронной почты (при его наличии) физического  лица - потенциального поставщика


2. __________________________________________________________________
                                                                (указывается Ф. И. О. физического лица)
настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг
_____________________________________________________________________________
                                                              (указать необходимое)
в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией. 
3. __________________________________________________________________
                                           (наименование потенциального поставщика)
настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных законодательством. 
4. __________________________________________________________________
                                    (наименование потенциального поставщика)
подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору конкурса недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг (указать необходимое), а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
__________________________________________________________________
                                        (наименование потенциального поставщика)
принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение 20 дней.
6. В случае признания_____________________________________________________
                                          (наименование потенциального поставщика)
победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора.
7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между нами.
 
Дата
Подпись руководителя__________________________          МП
                               (указать Ф. И. О., должность)
Приложение 5 
к  Типовой конкурсной
 документации по выбору
поставщика услуги по организации
питания обучающихся в организации
среднего образования


Сведения о квалификации работников
(заполняется потенциальным поставщиком)
    
      1. Наименование потенциального поставщика _____________________
      __________________________________________________________________________
      2.  Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования  у потенциального поставщика ______ (указать наименование потенциального поставщика) имеется необходимый штат работников. 
Общее количество составляет____ работников, в том числе____ повара (ов), __ технолога (ов), __ диетолога (ов) с приложением копий подтверждающих документов:
Ф.И.О. работника Образование и специальность Стаж работы по специальности Сведения о курсах повышения квалификации Сведения о допуске к работе (копии медицинских книжек с отметкой о допуске)

Итого
3. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных _____________________________________________________________________________
(указать наименование потенциального поставщика) 
в течение последних пяти лет с приложением копий подтверждающих документов.


Наименование
оказанных услуг Наименование
заказчиков Место, год
оказания услуг
4. Для оказания услуги у __________________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
имеется специализированный автотранспорт (при наличии),

Категория: Сатып алу жоспары

 

Ыстық тамақ

Автор: admin от 20-01-2015, 09:30, посмотрело: 10049

174 «Бекітемін»
Д.Бабаев атындағы
№115 ЖББМ директоры
А.С.Чорманова
__________________
№ 11 бұйрық 14.01.2015ж.
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдаужөніндегі конкурстық құжаттама


Алматы қаласы білім беру басқармасы
Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім беретін мектеп КММ 
білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді таңдау жөніндегі конкурс 


Конкурсты ұйымдастырушы:                                                                                   
Алматы қаласы Білім басқармасы «Д.Бабаев атындагы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
050039, Алматы қаласы,  Алтай-1 ықшам ауданы
ИИК KZ32070102KSN6001000
БСН 990440002768
БИК KKMFKZ2A, Кбе 12
almatyschool115@mail.ru, контакты телефоны: 8-(727)-3859253,87071921910;
1. Жалпы ережелер


1. Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) алушылардың жалпы саны 708 білім алушыны құрайды, оның ішінде жекелеген санаттағы білім алушылар – 332 (1-4 сынып оқушылары, 17066 бала-күн).
Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома 4573688 теңгені құрайды (ҚҚС-сыз).
Бір білім алушыны тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құннан аспайды.
2. Осы конкурстық құжаттама мыналарды: 
1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін;
2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы; 
3) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді; 
4) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді; 
5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес неғұрлым сапалы қызмет көрсетуді ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін критерийлер тізбесін қамтиды.
3. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді: 
1) конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) мынадай банк шотында
№ KZ940705023603920001
(конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік шотының толық деректемелерін көрсету)
орналастырылғын ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы; 
2) осы Үлгілік конкурстыққұжаттамаға  сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді. 


2. Әлеуетті өнім берушілерді конкурс туралы хабардар ету


4. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде, бірақ әлеуетті өнiм берушiлер конкурсқа қатысуға өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдауқағидаларының2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша интернет-ресурста конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді.
5. Конкурстық құжаттаманың көшірмелері интернет-ресурста орналастырылады және ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде беріледі.
6. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурс қатысушыларына конкурстық құжаттаманың қағаз түріндегі көшірмелерін қол қойғызып береді және деректерді конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізеді.
7. Тұлғаларды тіркеу журналында конкурс атауы мен өткізу мерзімі, әлеуетті өнім берушінің не заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, жеке куәлігінің нөмірі, орналасқан жері мен байланыс телефондары, конкурстық құжаттама көшірмесін алу уақыты мен күні көрсетіледі.
8. Тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді, соңғы парағы конкурсты ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі.


3. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді ресімдеу


9. Конкурсқа қатысуға өтінім:
1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған және әлеуетті өнім берушінің қолы қойылып,  мөрімен куәландырылған өтінімді;
2) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес әлеуетті өнім беруші құжаттарының тізбесін қамтиды:
заңды тұлғалар үшін құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама,заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғы көшірмесі), жеке тұлғалар үшін – азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, жеке куәлігінің көшірмесі) растайтын нотариат куәландырған құжаттар;
осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының банктің (банк филиалының) бірінші басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылып,банк мөрі бар әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан көп созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;
конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей алынған үш айдан астам салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары жәнежинақтаушы зейнетақы қорларына әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) салық органы басшысының не орынбасарының қолы қойылып, мөрімен бекітілген не e-gov электрондық үкіметі порталы арқылы алынған салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы;
бар болса ҚҚС (қосылған құн салығы) бойынша есепте тұрғаны туралы куәліктің көшірмесі;
осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақшалай жарна түрінде өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы;
осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң сапалық және сандық сипаттамалары айқындалған техникалық тапсырма. Техникалық тапсырмада міндетті тәртіппен оқушыларды сапалы,теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін талап етілетін перспективалық мәзір көрсетіледі;
осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға нысан бойынша қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтер.


4. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі


10. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурсқа қатысушылар конкурсты ұйымдастырушыға қолма-қол немесе почта байланысын пайдалана отырып: 050039, Алматы қаласы,Алтай-1 ықшам ауданы
Алматы қаласы білім басқармасының «Д.Бабаев атындагы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі,№38каб.
 Конкурсқа қабылдау және құжатты тіркеуге жауапты –  Кабдилдаева П.М.
Құжаттарды қабылдау жұмыс күндері сағат 10.00 бастап 16.00ге дейін, 09 ақпан 2015 жыл, сағат  19.00-да аяқталады. 
телефон 8(727) 3859253, 87071921910.
11. Конкурстық комиссияның хатшысы өтінімдері бар конверттерді қабылдайды және өтінімдерді тіркеу журналына конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді енгізеді. 
12. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында өткізу мерзімі туралы, конкурсты ұйымдастырушы, әлеуетті өнім берушіжөнінде мәліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН, жеке куәлігі, өтінімді тіркеу күні мен уақыты көрсетіледі.
Көрсетілген журналға өтінімдерді тіркеуден бас тарту себебін көрсете отырып, әлеуетті өнім берушілер туралымәліметтер енгізіледі.
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналы конкурстық құжаттама көшірмелерін алған адамдарды тіркеу журналына ұқсас ресімделеді.
13. Конкурсты ұйымдастырушы бекіткен мерзім өткеннен кейін ұсынылған өтінімдер тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.


5. Конкурс өтінімдерібар конверттерді конкурстық комиссияның ашуы


14. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерібар конверттерді ашуды конкурстық құжаттамада конкурсты ұйымдастырушы көрсеткен күні, уақыт пен орында конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізеді.
15. Конкурстық комиссияның төрағасы қатысушыларға конкурстық комиссияның құрамы, белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің саны туралы хабарлайды.
16. Комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген мәліметтерді жариялайды және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерібар конверттерін ашады.
17. Конкурсты ұйымдастырушының хабарландыруында белгіленген мерзімде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімдерібар конверттер ашылуға жатады.
18. Конверттерді ашу хаттамасы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес ресімделеді, оған конкурстық комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.


6. Конкурстық өтінімдерді қарау


19. Комиссия өтінімдер бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін өтінімді толықтығы және конкурстық құжаттамаға сәйкестігі тұрғысынан қарайды.
20. Конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынған, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтінәлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберілмейді.
21. Конкурстық комиссия конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар ретінде таниды. 
22. Отырыс конкурсқа рұқсат беру туралы хаттамамен ресімделеді,  оның әрбір парағына және соңына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қолын қояды.
23. Комиссия Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының4-қосымшасына сәйкес өзінің шешімін конкурсқа рұқсат беру хаттамасымен ресімдейді.
Қол қойылған конкурсқа рұқсат беру хаттамасы комиссия отырысы өткен күннен бастап күнтізбелік екі күннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.
24. Конкурсты ұйымдастырушы неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін өнім берушіні таңдау критерийлерінкөздейді.
25. Комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды және салыстырып тексереді.
26. Конкурстық комиссияның өтінімді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруге байланысты әрекетіне жол берілмейді. 
Өтінімді сәйкестендіру деп конкурстық комиссияның өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, құжаттарды алмастыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды дұрыстауға бағытталған әрекеті түсініледі.
27. Егер неғұрлым үздік сипаттамалары бар көрсетілетін қызмет ұсынылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің техникалық тапсырмасының конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық тапсырмаға сәйкес болмауына жол беріледі.
28. Барынша көп балл жинаған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда міндеттемелерді ең үздік орындау шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.
Егер конкурста конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінімді ұсынған және Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының талаптарына сәйкес келетін бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, ол конкурс жеңімпазы болып танылады.
29. Конкурстық комиссияның төрағасы, ол болмаған жағдайда төраға орынбасары конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс нәтижелері мен жеңімпазын жариялайды.
30. Конкурс қорытындылары туралы хаттама Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдауқағидаларының 5-қосымшасына сәйкесресімделеді, оған комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды.
31. Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде конкурсты ұйымдастырушы конкурс қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста орналастырады.
32. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді  ол конкурс жеңімпазы ретінде айқындалған жағдайда шарт жасасудың және шартты орындаудың қамтамасыз етуін енгізудің кепілі ретінде енгізеді.
33. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа бөлінген соманың бір пайызы көлемінде енгізеді.
34. Әлеуетті өнім беруші осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ұйымдастырушының банк шотынаенгізеді.
35. Өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі–конкурсөтінімінің қолданылу мерзімінен кем емес.
36. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері қайтарады.
37. Әлеуетті өнім берушінің тұтастай алғанда, үшінші тұлғаларда неконкурсқа қатысуға өтінім мерзімінің аяқталуына дейін енгізілген кепілдік берілген ақша жарнасы бөлігінде талап ету құқығының туындауына әкелетін іс-қимылдарына  жол берілмейді.
38. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:
1) жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған; 
2) конкурстың жеңімпазы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған не уақтылы орындамағанжағдайларда қайтармайды.
39. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушігеөзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған  күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде қайтарып береді: 
1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды; 
2) конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы болып айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;
3) шарттың күшіне енуі және конкурс жеңімпазының шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі.
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі
конкурстық құжаттамаға 
1-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушылар санатының 
тізбесі
Алматы қаласы білім беру басқармасы
Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім беретін мектеп
КММ білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді таңдау жөніндегі конкурс 
№ Конкурсты ұйымдастырушының атауы Білім беру ұйымын
дағы көрсетілетін қызметті  алушылар
дың жалпы саны Оның ішінде бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыру
мен қамтамасыз етілетін білім алушылар Қызметті көрсету мерзімдері Қызметті көрсету орны Білім алушыларды тегін тамақтанды
руды қамтамасыз етуге
бюджет қаражаты есебінен бөлінген сома
1 2 3 4 5 6 7
1 Алматы қаласы Білім басқармасы-ның «Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 708


332 02.03.2015
25.05.2015 Алматы қаласы Білім басқармасы-ның «Д.Бабаев №115 жалпы білім беретін мектеп» коммунал-дық мемлекеттік мекемесі 
4573688
             14 қаңтар 2015ж.


Д.Бабаев атындағы №115 жалпы
 білім беретін мектеп 
директоры                                                                                            Ә.С.Чорманова
  М.О.
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі 
конкурстық құжаттамаға 
2-қосымша 
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды 
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау
бойынша конкурстық құжаттамаға 
техникалық тапсырма


 «Д.Бабаев атындағы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі мектеп оқушыларының тамақтануын ұйымдастыру бойынша қызмет Алматы қаласы , Алтай-1 ықшамауданы мекенжайы бойынша орналасқан орта білім беру ұйымының оқушыларына көрсетілуі тиіс, барлығы 708   оқушы,  оның ішіндегі 332 бастауыш мектеп оқушыларын 02.03.2015жылдан 25.05.2015ж. мерзімге дейін бюджеттік қаражат есебінен 4 573 688 теңге (ҚҚС-сыз) сомасына тегін тамақтанумен қамтамасыз ету керек.
Күн сайын ас мәзірін жұғымдылық, теңгерімділік, қауіпсіздік талаптарына сәйкес оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, міндетті түрде бірінші-үшінші тағамдарды дәрумендірумен конкурстың ұйымдастырушысы әзірлейді және халықтың санитарлық –эпидемиологиялық саулығы саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.
- әлеуетті өнім беруші талаптарды қамтамасыз етуі тиіс;
- тұтынушылар кепіл болатын тағамдар мен тамақтарды  кезеңдерінде санитарлық нормалар мен ережелерді сақтау үшін қажетті жағдайлар жасау;
- денсаулығының жағдайы бойынша рұқсаттары бар, кәсіби, гигиеналық даярлықтан және аттестаттаудан өткен тұлғаларды жұмысқа қабылдау;
- әрбір қызметкердің медициналық кітапшасының болуы;
- жұмысқа тұру кезінде алдын ала және барлық қызметкерлердің мерзімдік медициналық тексерулерден уақытында өтуі (медициналық мекемелермен келісім);
- күн сайын қажетті құжаттаманы жүргізу (бракераждық журналдар, персоналды ірің және тыныс органдарының өткір ауруларына қарау журналы және басқа құжаттар);
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, санитарлық ережелеріне, гигиеналық нормативтерге сәйкес қызметкерлер еңбектерінің жағдайлары; 
- Қызметкерлерді үш жиынтықтан кем емес арнайы киіммен және бас киіммен қамтамасыз ету;
- Технологиялық, тоңазытқыш, желдеткіш және басқа жабдықтардың тиісті деңгейде жұмыс  істеуі қамтамасыз ету және жұмыстың басталуы алдында жыл сайын тексеріс жүргізу;
- Өндірістік құралдардың, ыдыстың,  жуатын және залалсыздандыратын құралдардың (ҚР қолдануға рұқсат етілген) және материалдық –техникалық жарақтандырудың басқа да заттарының жеткілікті мөлшерінің болуы;
- Жүргізілген жұмыстар туралы актінің болуымен дезинфекция, дезинсекция және дератизация бойынша іс-шараларды жүргізу;
- Алғашқы  медициналық көмек көрсету үшін аптечкалардың болуы және оларды уақытында толтырып отыру;
- Семинарлар, әңгімелесулер, лекциялар өткізу жолымен персоналмен санитарлық-ағартушылық жұмыс ұйымдастыру;
- Өрт сөндіру құралдарының болуы. Ыстық тамақ қызметтері бойынша бірінші рет қатысып жатқан әлеуетті өнім жеткізушілер кепіл ұсынуға құқығы бар;
- Азық блогына келіп түсетін азық-түлектер азық-түлік шикізаты мен азық –түлік өнімдеріне қойылатын гигиеналық талаптарға сәйкес келуі тиіс және шығарылған күні, өнімнің сақталу мерзімі мен жағдайларын көрсете отырып, шығарылғаны, сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттары болуы тиіс.
Ілеспе құжатты өнімді таратуды аяқтағанға дейін сақтауы тиіс.
- Қызметті көрсету кезіндегі негізгі өнімдерінің сапасына сертификаттардың болуы;
- Дайын тамақты босату тек сынама жасалғаннан кейін ғана  жүзеге асырылады. Тағамдарды құрамында үш адамнан кем емес құрамдағы      бракераждық комиссия органолептикалық көрсеткіштер бойынша (сынама тамақ дайындалған ыдыстан тікелей алынады) жүргізеді: медициналық қызметкер, тамақ блогының қызметкері және білім беру мекемесі әкімшілігінің өкілі. Бракераж нәтижесі осы санитарлық ережелердің 12 қосымшасына сәйкес «дайын кулинарлық өнімдерді бракераждау журналына» тіркеледі.Тағамды дайындау технологиясы бұзылған кезде, сондай-ақ дайын болмаған жағдайда, анықталған кулинарлық кемшіліктер жойылғанға дейін тағам жіберуге босатылмайды.
- күн cайын жұмыс басталудың алдында медициналық қызметкер білім беру мекемесінің қоғамдық тамақтануды ұйымдастыратын қызметкерлердің қол терісінде және дененің ашық жерлерінде ірің ауруларының,  сондай-ақ ангина, жоғары тыныс алу мүшерінің қатаралды көріністерінің болмауын тексереді.
- Сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін тез бұзылатын азық өнімдерінің сақталу жағдайлары мен сақтау мерзімдерін бақылау мақсатында осы санитарлық ережелердің 11 Қосымшасына сәйкес термометрлерді пайдаланумен (сыныптан басқалары) тоңазытқыш жабдықтарында сақтаудың температуралық режимін бақылауды жүргізеді;
- Технологиялық үдерістің сақталуын бақылау мақсатында дайындалған тағамдардың әрбір партиясынан тәуліктік сынама алынады. Тәуліктік сынаманы алуды осы санитарлық ережелердің 8 тармағындағы сынамаларды алу бойынша ұсыныстарға сәйкес азық блогының ( аспаз) қызметкері жүзеге асырады. Тәуліктік сынамалардың дұрыс алынуына және сақталу жағдайларына бақылауды медициналық қызметкер жүзеге асырады;
- Өндірістік ортаның заттар болып табылатын жабдық, мүлік ыдыс, тара қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына қойылатын санитарлық –эпидемиологиялық талаптарға  сәйкес келуі тиіс және белгіленген тәртіпте азық өнімдерімен байланыста болу үшін рұқсат етілген материалдардан орындалуы тиіс;
- Өндірістік үй-жайларда орнатылған барлық технологиялық және тоңазытқыш жабдықтардың барлығы тиісті жұмыс жағдайында болуы тиіс және жыл сайын оларды тексерістен өткізіп отыру керек;
- Қандай да бір технологиялық жабдық істен шыққан кезде ас мәзіріне енгізу керек және дайын тағамдарды өндіру кезінде осы санитарлық ережелердің талаптарының сақталуын қамтамасыз ету керек;
- Осы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес жуу және залаласыздандыру ережелерін сақтау мақсатында бір отыратын орынға үш жиынтықтан кем емес есебі  бойынша жеткілікті мөлшерде асхана ыдыстарымен және құралдарымен, сондай-ақ тарату желісінің маңында оны сақтау үшін  шкафтармен қамтамасыз ету туралы міндеттеме хат;
- Азық өнімдерімен пайдалану барысында қауіпсіздік талаптарына жауап беретін форфорлық, фаянс және шыны ыдыстар ( тарелкалар, бокалдар) қолданылады. Асхана ыдыстар дайын тағамдарды  дайындау және сақтауға арналған ыдыс тот баспайтын болаттан және (немесе) гигиеналық қасиеттері бойынша ұқсас материалдан жасалуы тиіс;
- Формасын өзгерткен, шеттері сынған, сызат түскен, эмалі бұзылған асхана және асүйлік ыдысты, алюминийден жасалған асхана құралдарын; пластмассадан және баспақталған фанерадан жасалған тақтайларды; сызат түскен және механикалық зақымданған тақтайшалар мен ұсақ ағаш құралдарын пайдалануға тыйым салынады;
- Оқушылардың тамақтану кестесін сақтау;
- Кассалық аппараттардың болуы;
- Азық өнімдерін және азық-түлік шикізатын жеткізу Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы беретін қорытындысы бар мамандандырылған машиналарда жүргізілуі тиіс. Жүргізуші мен экспедитордың жеке медициналық кітапшалары болуы тиіс.
- Оқушылардың тамақтануында тыйым салынған тағамдарды, сондай-ақ газдалған және алкогольсіз энергетикалық сусындарды, чипсыларды, сухарилерді және құрамында генномодификацияланған ингридиенттер бар тамақ өнімдері болдырмау туралы міндеттері
- Мектептегі асүйлік жайға жыл сайын қажеттілікке байланысты міндетті жөндеу жұмыстарын жүргізу;


14.01.2015ж.
«Д.Бабаев атындағы №115 ЖББМ»
 КММ директоры:                                                  Ә.С.Чорманова
 


 М.О.  
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі 
конкурстық құжаттамаға 
3-қосымшаКонкурсқа қатысуға өтінім
(заңды тұлғалар үшін)


Кімге ________________________________________________________
                                                            (конкурсты ұйымдастырушының атауы)
Кімнен ______________________________________________________
                                                            (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)
1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:
Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.


2.____________________________________________________________
                                                              (заңды тұлғаның толық атауы) 
осы өтініммен _______________________________________________________ 
                                                 (конкурстың толық атауы)
конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес____________________________________________________________
(қажетін көрсету керек)
қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.
3.____________________________________________________________
                                                                (заңды тұлғаның толық атауы) 
осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды. 
4.____________________________________________________________ 
                                                           (заңды тұлғаның толық атауы) 
конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, сапалық және _______________________________________көрсетілетін қызметтердің
                                       (қажетін көрсету керек) 
өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
__________________________________________________________________
                                                (заңды тұлғаның толық атауы) 
осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім___күн ішінде қолданылады.
6.____________________________________________________________
                                              (заңды тұлғаның толық атауы) 
жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз.
7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.


Күні 


Басшының қолы  _____________________ М.О.
(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі 
конкурстық құжаттамаға 
4-қосымша
Конкурсқа қатысуға өтінім
(жеке тұлға үшін)
Кімге ________________________________________________________
                                                                (конкурсты ұйымдастырушының атауы) 
Кімнен ______________________________________________________
                                                              (әлеуетті өнім берушінің толық атауы)
1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің жеке басын куәландыратын 
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің жеке басын куәландыратын 
құжаттың деректері (№, кім берген)
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің тіркелген мекенжайы
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің нақты тұрғылықты 
мекенжайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің 
не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес конкурс мәніне 
сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға құқық беретін өзге де 
құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім 
берушінің байланыс телефондары, 
почта мекенжайы мен электрондық 
почта мекенжайы (болған 
жағдайда)
2.____________________________________________________________
(жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)
осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
3.____________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.
4.____________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
______________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды. 
5. Осы конкурстық өтінім __ күн ішінде қолданылады.
6.____________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.


Күні 


Басшының қолы  _____________________ М.О.
(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі 
үлгілік конкурстық құжаттамаға 
5-қосымша
Қызметкерлердің біліктілігі туралы 
мәліметтер 
(әлеуетті өнім беруші толтырады)
1. Әлеуеттіөнімберушініңатауы_______________________________
_________________________________________________________________
2. Орта білім беру ұйымдарындабілімалушылардытамақтандырудыұйымдастырубойыншақызметтікөрсетуүшін _________________________
                                                                                                              (әлеуеттіөнімберушініңатауынкөрсету) 
Әлеуеттіөнімберушідеқажетті штат қызметкерлері бар.
Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог:
Қызметкердің Т.А.Ә. Біліміжәнемамандығы Мамандығыбойыншаеңбекөтілі Біліктіліктіарттырукурстарытуралымәліметтер Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

Барлығы
3. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, ________________________________соңғы бес жыл ішіндеконкурста сатып
(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)
алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі.


Көрсетiлгенқызметтердiңатауы Тапсырысберушiлердiңатауы Қызметтердікөрсетуорныжәнежылы

4. ___________________________________________________________
                                                                                                   (әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)
рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:


Көлік түрi Көлікмаркасы Жекеменшiк, жалғаалынған (кiмнен) Жүргізушігерұқсат беру туралымәліметтер(рұқсат беру белгісі бар медициналықкітапшалардыңкөшірмелері) Рұқсатберу  белгісікөрсетілгенкөліктіңсанитариялық-эпидемиологиялыққорытындысы5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
__________________________________________________________________


6. Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.
Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.
Күні 


Басшының қолы  _____________________ М.О.
                                                            (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі 
конкурстық құжаттамаға 
6-қосымша
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау критерийлері
№ Критерийлер Балдар

Категория: Сатып алу жоспары

 

Ыстық тамақ

Автор: admin от 20-01-2015, 09:28, посмотрело: 1309

18 Приложение 2
к Правилам выбора поставщиков услуги по организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования
 
Форма
Объявление о конкурсе


Организатор конкурса:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы
050079, г.Алматы, микрорайон Алтай-1
email: almatyschool115@mail.ru, контактные телефоны: 8-(727)-3859253, 87071921910;
объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.
        Услуга должна быть оказана:
Местооказанияуслуги: г.Алматы, микрорайон « Алтай -1».
КГУ «Общеобразовательная школа №115им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы.
Объем услуги: 17066 дето-дней на период с 02.03.2015г. по 25.05.2015г.
Перечень категорий получателей:
Общее количество обучающихся- 708 человек.
Из них:
1. Горячее, буфетная продукция за счет средтсв родителей.
2. Горячее, питаниедетейизсоциальнонезащищенныхсемейза счет фонда всеобуча.
3. Учащиеся 1-4 классов 332 человек ( обеспечиваютсябесплатнымпитаниемза счет бюджетныхсредств) с 02мартапо 25 мая 2015 года. 
Сумма, выделеннаянаоказаниеуслуги:268 тенге(без НДС) на каждого учащегося 1-4 классов ежедневно, на общую сумму–4 573 688- (четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) тенге00тиын(без НДС).
Срок оказания услугис 02.03.2015 г по 25.05.2015 г.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 
"09" февраля 2015года  включительно, по адресу: г.Алматы, микрорайон Алтай -1, каб.38 с 10.00 до 16.00 часов и/или поemail:115аlschool.kz.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в 
конверты, представляются потенциальными поставщиками в 
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы  по адресу: г.Алматы, микрорайон Алтай-1, каб. №38.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 
19.00 часов 09 февраля2015 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
по следующему адресу: Алматы, мкр. «Алтай-1»,  09 февраля2015 года в 19.00 часов.    
Дополнительную информацию и справку можно получить по 
 телефону: 8-727-3859253,87071921910.


Директор КГУ «Общеобразовательная
 школа №115 им.Д.Бабаева»:                                                     Чорманова А.С.


Категория: Сатып алу жоспары

 

Ыстық тамақ

Автор: admin от 20-01-2015, 09:26, посмотрело: 1192

11

Категория: Сатып алу жоспары

 

Ыстық тамақ

Автор: admin от 20-01-2015, 08:55, посмотрело: 1450

14

Категория: Сатып алу жоспары